Merenja

Merenje kvaliteta električne energije

Ulazni podaci

– Transformacija: 20/0,42 kV
– kratkospojna snaga na 20 kV sabirnicama na priključnom mestu u TS Sk„ = 500 MVA
– uređaj za kompenzaciju reaktivne snage ima ugrađene filtere [p=7%]
– snaga transformatora: 4 × 1600 kVA odvojeno
– kratkospojni napon: uk* = 6 %/.

Upotrebljen merni instrument:
Merni istrument FLUKE 435, klasa tačnosti A

Primer mernih rezultata

Podaci merenja su pregled stanja normalnog opterećenja na transformatoru TR1.
Merenje je vršeno 7 dana sa isključenim uređajima za kompenzaciju reaktivne snage.

Merenja su rađena na sabirnicama 0,42 kV odvoda transformatora 1600 kVA do glavne NN ploče. Prikazani su važniji parametri merenja iz kojih je vidljiva sva dinamika promene opterećenja i posledice tog dinamičkog opterećenja sistema. Grafički prikazi nam daju potpunu sliku događaja za vreme rada potrošača, stanju opterećenja transformatora, naponima za vreme rada, distorziji napona, distorziji struje kao i sadržinu viših harmonskih komponenata u mreži.

Napomena: Zbog obima izveštaja o merenjima kvalitete električne energije nisu prikazani svi parametri i grafikoni, prikazani su samo izdvojeni primeri.

1. Prikaz efektivnih vrednosti faznih napona na – TR1:

Efektivne maksimalne vrednosti faznih napona – TR1:

2. Prikaz efektivnih vrednosti struja – TR1:

Maksimalne efektivne vrednosti struja – TR1:

3. Prikaz efektivnih vrednosti snaga (P, Q, S, cosf) TR1:

1. Radna snaga P – TR1:

a) Srednje vrednosti – Psr:

b) Maksimalne vrednosti – Pmax:

2. Reaktivna snaga Q – TR1:

a) Srednje vrednosti – Qsr –TR1:

b) Maksimalne vrednosti – Qmax –TR1:

3. Prividna snaga S –TR1:

a) Srednje vrednosti – Ssr – TR1:

b) Maksimalne vrednosti – Smax – TR1:

4. Faktor snage –TR1:

a) Faktor snage cosφ – TR1:

Naponska nesimetrija – T:

Strujna nesimetrija – T:

Kolebanje napona (fliker)

1. Kratkotrajni fliker Pst – T1:

2. Dugotrajni fliker Plt –T1:

Dijagramski prikaz petog strujnog harmonika u TR1:

Dijagramski prikaz petog naponskog harmonika u TR1:

Telefon

+381 11 319 02 47
+381 11 319 02 48

Email

office@sofelektro.rs
info@sofelektro.rs

Adresa

Zelena Gora 46/5, 36000 Kraljevo