Uputstvo za rukovanje

Uputstvo za rukovanje i održavanje

Napomena: Zbog obimnog sadržaja nije prikazano celo uputstvo, već sažeti primer

Na osnovu tehnološkog projekta predviđena su tri fluida koja se koriste tokom procesa anti-de/icinga:

• Omekšana voda, temperature 60°C;
• ADF type I, temperature 60°C;
• ADF type IV, ambijentalne temperature.

Na osnovu tehnološke šeme procesa skladištenja i pretakanja čistog fluida projektovana su tri rezervoara:

• Rezervoar tople vode (HW), zapremine 40 m³, gabaritnih dimenzije Ø2.5×8.8 m
• Rezervoar ADF type I (ADF-I), zapremine 80 m³, gabaritnih dimenzije Ø2.9×12.8 m
• Rezervoar ADF type IV (ADF-IV), zapremine 60 m³, gabaritnih dimenzije Ø2.5×12.8 m

Rezervoari su izrađeni kao horizontalni rezervoari, bez duplog plašta, smešteni u tankvanu unutar objekta. S obzirom da se topla voda i ADF-I greju na 60°C rezervoari su izolovani mineralnom vunom debljine 50 mm u oplati od aluminijuma sa pratećom podkonstrukciom za izolaciju. Tankovi su opremljeni sa:

• Priključkom za punjenje fluida;
• Priključkom za izuzimanje fluida;
• Priključcima za grejanje;
• Priključkom za totalno pražnjenje;
• Nivokaznim staklom sa dva ventila i mogućnošću drenaže;
• Priključkom za dišni ventil i dišnim ventilom;
• Priključkom za temperatursku sondu;
• Dva reviziona ulaza (sa priključcima za merne sonde) i čelične merdevine za ulazak u rezervoar;
• Uškama za nošenje rezervoara;
• Čeličnim sedlima sa pratećom čeličnom konstrukciom za oslanjanje i ankerisanje rezervoara.

S obzirom na to da je projektnim zadatkom zahtevano pranje rezervoara, rezervoari su opremljeni sa dva reviziona ulaza. Prilikom pranja rezervoara otvaraju se oba reviziona ulaza da bi se omogućila cirkulacija vazduha unutar rezervoara tokom pranja. Iznad rezervoara je postavljena čelična platforma koja služi za servisne potrebe rezervoara (pranje i dr.).
Rezervoari su smešteni unutar tankvane u čijem uglu je smeštena drenažna jama. Za slučaj curenja fluida, on se prikuplja u ovu jamu i dalje se drenažnim pumpama evakuiše.
Sa prednje strane tankvane je smeštena pumpna stanica. Prema tehnološkoj šemi postavljene su sledeće pumpe:

1. ADF type I

- pumpa za istakanje fluida iz cisterne u rezervoar
- dve pumpe (radna i rezervna) za istakanje fluida iz rezervoara u dva korisnička mesta

2. ADF type IV

- pumpa za istakanje fluida iz cisterne u rezervoar
- dve pumpe (radna i rezervna) za istakanje fluida iz rezervoara u dva korisnička mesta

3. HW

- dve pumpe (radna i rezervna) za istakanje fluida iz rezervoara u dva korisnička mesta

Pumpe su opremljene sa by-pass granom da bi se mogla koristiti pumpa vozila, na cisterni ili ADF vozilu, ako vozilo poseduje sopstvenu pumpu. Na dovodnom vodu su ugrađeni protokometri. Priključenje cisterne ADF-a je predviđeno u ormariću na prednjoj strani objekta. Ugrađene su brze spojnice dimenzije 2” i 2 ½“ za spajanje sa cisternom.

Rezervoar tople vode se dopunjuje gradskom vodom koja se prethodno omekšava u duplex omekšivaču. Omekšivač se spaja na istalaciju sa loptastim slavinama ispred i iza, i by-pass granom sa ventilom.

ADF vozila se snabdevaju fluidima na dva korisnička mesta. Ispred korisničkih mesta se nalaze sektorski ventili koji su obrađeni u elektro projektu. Iza sektorskih ventila, u ormarićima su predviđeni i ručni ventili kao sigurnost za slučaj otkaza sektorskih ventila. Ormarići su opremljeni sa brzim priključcima 3” za toplu vodu, ADF type I i ADF type IV.

Na cevovodima je postavljen drenažni ventil tako da je moguće vršiti drenažu cevovoda.

Prilikom izbora protoka pumpi uzeti su u razmatranje sledeći parametri:

• Zapremina cisterne ADF-a 25 m³;
• Vreme istakanje cisterne ADF-a 60 min;
• Zapremina tanka za ADF, na vozilu ADF-a, najveći 5 m³;
• Vreme utakanja ADF-a, 10 min;
• Zapremina tanka za vodu, na vozilu ADF-a, najveći 4,1 m³;
• Vreme utakanja vode, 10 min;
• Preporučena brzina u cevovodu 1-2 m/s.

U skladu sa gorenavedenim parametrima usvojeni su protoci pumpi. Na osnovu geometrije cevovoda izračunati su padovi pritisaka.

Za transport tople vode ugrađene su centrifugalne pumpe dok su za transport ADF-a ugrađene “rotary lobe” tip pumpe. Ove pumpe spadaju u zapreminske pumpe, zauzimaju malo prostora i postižu relativno nizak broj obrtaja.
Na sva tri rezervoara omogućeno je merenje nivoa tečnosti u rezervoaru. Na rezervoarima tople vode i ADF type I se meri i temperatura.

LS 202 Merač donjeg nivoa

LS 203 Merač gornjeg nivoa

TE 204 Merač temperature

Automatika štiti rad pumpe na suvo, i zaštitu od prepunjavanja tanka. Automatikom je predviđeno da se tankovi mogu puniti do maksimlane zapremine od 90%. Iznad tog nivoa se blokira rad pumpe za utakanje fluida. Automatikom se takođe blokira istovremeni rad pumpe za utakanje i istakanje fluida.

Kada tečnost dostigne maksimalni ili minimalni nivo, merač daje signal releju koji isključuje pumpu bilo da radi u automatskom ili ručnom režimu.

Dopuna tanka tople vode je ručna i automatska. U automatskom režimu elektro-ventil se otvara kada nivo vode u rezervoaru padne ispod 50% kako je traženo zahtevom Investitora. Ovaj ventil je by-passovan ručnim ventilom, tako da je moguće ručno punjenje rezervoara u bilo kom trenutku.

Vozila ADF-a na sebi poseduju elektro priključak koji daje signal pumpama da su tankovi u vozilu puni. Ovim signalima se vrši upravljanje radom pumpe i sektorskim ventilima. Kada je aktivirano jedno utakačko mesto, pumpa se frekventnim regulatorom vodi na 50% protoka i otvara se sektorski ventil za dato utakačko mesto.Priključenjem ADF vozila na drugo utakačko mesto daje se signal drugom sektorskom ventilu da se stavi u otvoren položaj i podešava se frekventim regulatorom protok na 100%.

Zagrevanje rezervoara tople vode zapremine 40 m3 i rezervoara fluida ADF tip i zapremine 80 m3. vrši se preko predizolovnog toplovoda i 3 indirektne toplotne podstanice ukupnog kapaciteta 1000 kW.

TOPLOTNE PODSTANICE

U okviru prostorije toplotne podstanice ugrađene su tri paketne toplotne podstanice i to:
1. TP za zagrevanje rezervoara fluida ADF tip1 zapremine 80 m3;
2. TP za zagrevanje rezervoara tople vode zapremine 40 m3 i
3. TP za grejanje prostorija u novom objektu.

• Na primarnom delu toplotne podstanice je ugrađena sledeća oprema:
– izmenjivač toplote kapaciteta 480 kW (fluid: voda/ADF tip I) – lemljeni tip, materijal ploča nerđajući čelik (poz. 2);
– zaporna armatura – loptasti ventili prečnika DN80;
– regulator »dp« pritiska i protoka (sa motornim pogonom) DN50 kVs=32 m3/h za regulaciju diferencijalnog pritiska na primarnom delu TP i regulaciju željene temperature vode u rezervoaru ADF-a. Regulator protoka (motorni prolazni ventil) reguliše željenu temperaturu rezervoaru promenom protoka u primarnoj mreži. Upravljanje je preko DC kontrolera ECL300;
- ostala oprema (hvatač nečistoće, ispusne slavine, manometar, termometar i povezni cevovod sa fitinzima).
U sklopu paketa TP se nalazi i sledeća elektro oprema koja se nalazi na zajedničkom ramu: elektronski regulator temperature, elektronski kontroler i grafički ekran sa mogućnosti prikaza svih bitnih parametara.

• Na sekundarnom delu toplotne podstanice je ugrađena sledeća oprema:
– “Rotary lobe” tip pumpe za transport ADF-a od rezervoara do izmenjivača (poz. 7). Ove pumpe spadaju u zapreminske pumpe, zauzimaju malo prostora i postižu relativno nizak broj obrtaja.

• Na primarnom delu toplotne podstanice je ugrađena sledeća oprema:
– izmenjivač toplote kapaciteta 480 kW (fluid:voda/voda) – lemljeni tip, materijal ploča nerđajući čelik (poz. 1);
– zaporna armatura – loptasti ventili prečnika DN80;
– regulator »dp« pritiska i protoka (sa motornim pogonom) DN50 kVs=25 m3/h za regulaciju diferencijalnog pritiska na primarnom delu TP i regulaciju željene temperature vode u rezervoaru tople vode. Regulator protoka (motorni prolazni ventil) reguliše željenu temperaturu u rezervoaru promenom protoka u primarnoj mreži. Upravljanje je preko DC kontrolera ECL300;
- ostala oprema (hvatač nečistoće, ispusne slavine manometar, termometar i povezni cevovod sa fitinzima).
U sklopu paketa TP se nalazi i sledeća elektro oprema koja se nalazi na zajedničkom ramu: elektronski regulator temperature, elektronski kontroler i grafički ekran sa mogućnosti prikaza svih bitnih parametara.

• Na sekundarnom delu toplotne podstanice je ugrađena sledeća oprema:
– cirkulacione pumpe za transport tople vode od rezervoara do izmenjivača sledećih tehničkih karakteristika (poz. 6):

Grejanje i ventilacija

Grejanje u prostoru sa rezervoarima 0.01 i pripreme uzoraka 0.02 je kalorifersko dežurno grejanje. Kaloriferi su vođeni prostornim termostatima i to jedan blok termostat u prostoriji rezervoara a jedan u prostoriji za omekšavanje vode. Blok termostat je termostat i regulator brzine rada motora kalorifera. Na termostatu se podešava željena temperatura a na regulatoru brzine željena brzina. Toplotni kapacitet kalorifera pokriva i transmisione i ventilacione gubitke.

Mogu da rade u automatskom režimu sa uključenjem preko termostata a mogu se uključiti i ručno preko prekidača u prostoru –SA143 i –SA155 (u prostoriji za omekšavanje vode).

U prostoru za ispitivanje uzoraka 0.03 grejna tela su aluminijumski člankasti radijatori. Cevna mreža je od čeličnih cevi. Temperaturski režim toplovodne instalacije grejanja je 60/40°C.

Montažni kontejneri imaju grejanje sa električnim radijatorima sa elektronskim termostatom.

Ventilacija prostorije rezervoare je prinudna (kanalskim ventilatorom V) i obezbeđuje 1 izmenu vazduha. Ulaz vazduha je preko fiksne žaluzine FZ u donjoj zoni. Ručni demper omogućava pritvaranje ovog otvora u najhladnijem delu godine. U ostalim prostorima ventilacija je prozorska, prirodna.

Elektromotorni pogon i centralni sistem za nadzor i upravljanje

Granica sa strane napajanja su kleme ormana EMP i CSNU.

Krajnja granica projekta su:
• električni potrošači: pumpe, ventilator i kaloriferi pobrojane u prvom delu uputstva;
• oprema u polju.

Projekat elektromotornog pogona i centralnog sistema za nadzor i upravljanje koncepceptualno je podeljen u tri tehnološke celine.

Prva tehnološka celina – Skladište ADF-a i omekšane tople vode

Prva celina se odnosi na skladište ADF tip I, ADF tip IV i omekšane vode. Oni se skladište u sledećim rezervoarima:
• Rezervoar omekšane tople vode (HW), zapremine 40 m³;
• Rezervoar ADF tip I (ADF-I), zapremine 80 m³;
• Rezervoar ADF tip IV (ADF-IV), zapremine 60 m³.

Za svaki rezervoar ugrađeno je jedno kontinualno merenje nivoa tečnosti i dva granična nivoa (minimalni nivo i maksimalni nivo). Za kontinualno merenje nivoa ugrađen je radarski merač, dok su za granična merenja ugrađene vibro viljuške. U svakom trenutku se na centralnom sistemu mogu očitati količine tečnosti u rezervoarima.

Ovoj celini pripadaju i pumpe kojima se vrši transport pomenutih fluida u i iz rezervoara.

ADF tip I i ADF tip IV se u rezervoare u skladištu dopremaju sa dva utakačka mesta preko pumpi za ubacivanje. Merač maksimalnog graničnog nivoa automatski blokira (blokada je ostvarena u relejnoj tehnici) pumpe na ubacivanju i sprečava prepunjavanje rezervoara i nekontrolisano izlivanje tečnosti. Rezervoar sa vodom se puni pritiskom iz vodovodne mreže, vodom koja se prethodno omekšava. Na ulazu u rezervoar sa vodom je ventil sa motornim pogonom.

Istakanje iz rezervoara i dopremanje tečnosti u ADF vozila se vrši preko pumpi 3x(1radna+1rezervna). Blokada od rada na suvo ovih pumpi realizovana je u relejnoj tehnici (senzor minimalnog nivoa rezervoara).

Napajanje elektromotornih potrošača ovog dela je realizovana u relejnoj tehnici a signali statusa i rada se prenose na centralni sistem za nadzor i upravljanje. Za potrošače je predviđen izbor načina upravljanja preko izbornih preklopki A-0-R (automatski – iskl. – ručno).

Druga tehnološka celina – toplotna podstanica

Druga celina se odnosi na toplotnu podstanicu objekta.

Na ulazu toplovoda u toplotnu podstanicu ugrađena je ugradnja primarnih cirkulacionih pumpi (1radna+1rezervna)

U okviru prostorije toplotne podstanice urađene su tri paketne toplotne podstanice i to:
1. TP za zagrevanje rezervoara fluida ADF tip1 zapremine 80 m3;
2. TP za zagrevanje rezervoara tople vode zapremine 40 m3 i
3. TP za grejanje prostorija u novom objektu.

Na sekundarnom delu sve tri navedene toplotne podstanice koriste se cirkulacione pumpe 3x (1radna+1rezervna)

U sklopu svake TP se nalazi i sledeća elektro oprema koja se nalazi na zajedničkom ramu: elektronski regulator temperature, elektronski kontroler i grafički ekran sa mogućnosti prikaza svih bitnih parametara.

Treća tehnološka celina – Kolektorski rezervoari

Treća celina se odnosi na kolektorske rezervoare u kojima se prikuplja tečnost sa platforme. Tečnost se odlaže u četiri rezervoara za otpadne vode. Projektom se obrađuju merenja novoa tečnosti otpadne vode (dva granična minimalni i maksimalni nivo, kao i kontinualno merenje) i kontrola curenja iz ovih rezervoara.

Razvodni ormani

Uradjena su dva razvodna ormana:
• Razvodni orman +RO-EMP (obrađuje tehnološke celine 1 i 3) – nalazi se u Skladištu tople vode i ADF-a;
• Razvodni orman +RO-TP (obrađuje tehnološku celinu 2) – nalazi se u Toplotnoj podstanici.

Za orman +RO-EMP predviđa je modularna automatizaciona stanica (DDC) sa neophodnim brojem I/O modula i komunikacionih modula , koja služi za automatsko vođenje postrojenja i prenos podataka.
Elektronski regulatori paketnih toplotnih podstanica povezani su preko komunikacionog kabla (ModBus protokol) sa automatizacionom stanicom u razvodnom ormanu +RO-EMP.
Specificirana je radna stanica za upravljanje i nadzor nad svim tehnološkim celinama koja se nalazi u objektu pored postrojenja, koji služi za smeštaj zaposlenih.
Za svaki rezervoar vrši se jedno kontinualno merenje nivoa tečnosti i dva granična nivoa (minimalni nivo i maksimalni nivo). Za kontinualno merenje nivoa koristi se radarski merač, dok se za granična merenja koriste vibro viljuške. U svakom trenutku se na centralnom sistemu mogu očitati količine tečnosti u rezervoarima.
Ovoj celini pripadaju i pumpe kojima se vrši transport pomenutih fluida u i iz rezervoara.

ADF tip I i ADF tip IV se u rezervoare u skladištu dopremaju sa dva utakačka mesta preko pumpi za ubacivanje. Merač maksimalnog graničnog nivoa automatski blokira (blokada je ostvarena u relejnoj tehnici) pumpe na ubacivanju i sprečava prepunjavanje rezervoara i nekontrolisano izlivanje tečnosti. Rezervoar sa vodom se puni pritiskom iz vodovodne mreže, vodom koja se prethodno omekšava. Na ulazu u rezervoar sa vodom je ventil sa motornim pogonom.

Istakanje iz rezervoara i dopremanje tečnosti u ADF vozila se vrši preko pumpi 3x(1radna+1rezerna). Blokada od rada na suvo ovih pumpi realizovana je u relejnoj tehnici (senzor minimalnog nivoa rezervoara).

Napajanje elektromotornih potrošača ovog dela se realizuje u relejnoj tehnici a signali statusa i rada se prenose na centralni sistem za nadzor i upravljanje. Za potrošače je omogućen izbor načina upravljanja preko izbornih preklopki A-0-R (automatski – iskl. – ručno).

Havarijsko isključenje

Za havarijsko isključenje koriste se dva bezbednosta trastera žutog kućišta sa crvenim nepovratnim pečurkastim tasterom:
- SB-EMP se nalazi na ulazu u postrojenje sa rezervoarima i isključuje glavni prekidač u ormanima elektromotornog pogona +RO-EMP i +RO-TP,
- SB-TP se nalazi na ulazu u toplotnu podstanicu i isključuje glavni prekidač u ormanu elektromotornog pogona +RO-TP.

Prekidači i signalne sijalice na ormaru

Prekidač pumpe za utakanje ADF tip I –SA35

Prekidač se može postaviti u tri položaja, automatski rad, isključeno i ručni rad. Kada je postavljen u položaju za automatski rad pumpu pokreće sauterov kontroler i radi sve dok ne odreaguje merač maksimalnog nivoa, kada nivo tečnostidodje do merača salje se signal koji preko releja isključuje pumpu za utakanje ADF tip I.
U ručnom položaju pumpu uključujemo nezavisno od sauterovog kontrolera i ona radi sve dok ne dostigne maksimalni nivo ili ne isključimo prekidač.
Iznad prekidača na vratima ormana su postavljene dve signalne lampice, zelena koja označava normalan rad i crvena koja signalizira da je pumpa u kvaru. Automatika je realizovana u relejnoj tehnici.

Prekidači pumpe za istakanje ADF tip I –SA63 i –SA65

Prekidač –SA63 služi za odabira režima rada, automatski, isključeno ili ručni režim. Ako izaberemo automatski režim komanda ide preko sauterovog kontrolera. Ukoliko stavimo prekidač u ručni položaj onda uključujemo pumpu nezavisno od uslova na kontroleru.
Prekidač –SA65 služi za odabir pumpe, u zavisnosti da li ćemo koristiti radnu ili rezervnu pumpu za istakanje. Položaj 1 – radna pumpa, položaj 2 – rezervna pumpa.
Pumpe će raditi sve dok ne isključimo prekidač ili dok nivo tečnosti ne dodje do merača minimalnog nivoa, tada reaguje zaštita rada na suvo. Zaštita je realizovana u relejnoj tehnici, kada se dostigne minimalni nivo relej –KA62 razdvaja kontakte i prekida se veza izmedju prvog i drugog prekidača.
Iznad prekidača na vratima ormana su postavljene signalne lampice, zelena koja označava normalan rad i crvena koja signalizira da je pumpa u kvaru. Automatika je realizovana u relejnoj tehnici.

Prekidač ventilatora –SA166

Prekidač –SA166 služi za uključivanje ventilatora.

0 – isključen

1 - uključen

Prekidač za otvaranje ventila za punjenje rezervoara sa vodom –SA175

Prekidač ima tri položaja:
1 - automatski rad
0 – isključen
2 – ručni rad

Kada je postavljen u položaju za automatski rad ventil otvara sauterov kontroler i ostaje otvoren sve dok ne odreaguje merač maksimalnog nivoa LS103, kada nivo tečnostidođe do merača salje se signal koji preko releja KA171 zatvara ventil za punjenje rezervoara vodom.

U ručnom položaju ventil otvaramo nezavisno od sauterovog kontrolera i on je u tom položaju sve dok voda ne dostigne maksimalni nivo ili ne isključimo prekidač.

Prekidači sektorskog ventila –utakačko mesto 1, utakanje vode u ADF vozilo –SA185 i –SA186

Prekidač –SA185 ima tri položaja:
1 - automatski rad
0 – isključen
2 – ručni rad

Kada je postavljen u položaju za automatski rad ventil otvara i zatvara sauterov kontroler i drugi prekidač se ne koristi.
Kada se prekidač –SA185 postavi u položaj 2, ručni rad, onda sa prekidačem -SA186 upravljamo ventilom.

Prekidač –SA186 ima dva položaja:
1 - otvaranje
2 – zatvaranje

Prekidač ventila na dovodu za kolektorske rezervoare –SA245

Prekidač –SA245 ima tri položaja:
1 - automatski rad
0 – isključen
2 – ručni rad

Kada je postavljen u položaju za automatski rad ventil otvara sauterov kontroler.
Kada je prekidač u položaju ručnog rada otvara se ventil nezavisno od uslova na kontroleru.
Ventil otvaramo da bi prikupili tečnost sa piste u kolektorske rezervoare.

Taster za probu sijalica na vratima –SB261

Pritiskom na taster –SB261 palimo sve signalne sijalice na vratima, time se vrši provera ispravnosti signalizacije.

Prekidači –QS310 i –QS315

Prekidač –QS310 ima dva položaja:
0 – isključen
1 – uključen

Kada ga uključimo puštamo napon na prekidač QS315, ali i na input UPS-a.

Sa prekidačem –QS315 imamo izbor napajanja iz UPS-a ili iz mreže.

1 – automatski rad
0 – isključen
2 – ručni rad

Ukoliko je prekidač –QS310 isključen ne možemo koristiti UPS ili prekidač –QS315.

Telefon

+381 11 319 02 47
+381 11 319 02 48

Email

office@sofelektro.rs
info@sofelektro.rs

Adresa

Zelena Gora 46/5, 36000 Kraljevo