Elektroenergetske instalacije

Elektroenergetske instalacije
 • Električnih instalacija naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog do 1500 V u objektima visokogradnje i niskogradnje
 • Osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima
 • Gromobranskih i instalacija od prenapona na svim objektima
 • Električnih instalacija upravljanja i elektromotornog pogona
 • Telekomunikacionih mreža i sistema
 • Instalacija za distribuciju RTV programa
 • Telefonskih i računarskih instalacija i mreža
 • Strukturnog kabliranja za stambene i poslovne objekte
 • Interfonskih i videointerfonskih sistema i video nadzora
 • Sistema detekcije gasa i dojave požara
 • Sistema za tehničko obezbeđenje objekata, evidenciju i kontrolu pristupa za stambene i poslovne objekte